ABSTRACT CLASS (LỚP TRỪU TƯỢNG) LÀ GÌ? ABSTRACT METHOD (PHƯƠNG THỨC TRỪU TƯỢNG) TRONG LÀ GÌ? CÁC VÍ DỤ MINH HỌA TRONG JAVA