BÀI LUẬN PHẦN TÍCH ĐẶC ĐIỂM PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ HỘ KINH DOANH