Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200. Như chúng ta đã biết, kết quả vận động hoạt đụng sản xuất, marketing được xác định dựa trên hiệu quả về tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Vậy lúc xác định tác dụng kinh doanh, kế toán hạch toán như thế nào?

Kế toán tp. Hà nội sẽ hướng dẫn chúng ta về Kế toán Xác định kết quả kinh doanh theo TT200. 

*

Mời các bạn theo dõi bài bác viết.

Bạn đang xem: Bài tập xác định kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Tài khoản sử dụng.

Theo Thông tư 200, nhằm hạch toán Kế toán xác định công dụng kinh doanh, họ sử dụng thông tin tài khoản 911.

Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh: Là TK dùng để làm xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh cùng các vận động khác của công ty trong một kỳ kế toán năm.

Kế toán Xác định hiệu quả kinh doanh theo TT200.

Vào vào cuối kỳ kế toán, kế toán tài chính DN triển khai hạch toán những nghiệp vụ kết chuyển liên quan trực tiếp đến Kế toán Xác định công dụng kinh doanh theo TT200 như sau:

Kế toán kết đưa doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản Xác định công dụng kinh doanh.

Hạch toán:

Nợ TK 511: Trị giá bán doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

Có TK 911: Trị giá bán doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ.

Kế toán kết đưa trị giá bán vốn của sản phẩm, sản phẩm hóa, bất động sản chi tiêu và thương mại & dịch vụ đã bán.

Hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá chỉ vốn hàng bán

Có TK 632: Trị giá bán vốn sản phẩm bán.

Kế toán kết gửi doanh thu chuyển động tài chính.

Hạch toán:

Nợ TK 515: Trị giá chỉ doanh thu vận động tài chính

Có TK 911: Trị giá doanh thu hoạt động tài chính.

Kế toán kết chuyển các khoản thu nhập khác.

Hạch toán:

Nợ TK 711: Trị giá khoản thu nhập khác

Có TK 911: Trị giá khoản các khoản thu nhập khác.

Kế toán kết chuyển chi phí hoạt hễ tài chính.

Hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá chi phí vận động tài chính

Có TK 635: Trị giá chi phí chuyển động tài chính.

Các ai đang theo dõi bài viết Kế toán Xác định tác dụng kinh doanh theo TT200 của kế toán Hà Nội.

Kế toán kết chuyển những khoản chi phí khác.

Hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá khoản chi phí khác

Có TK 811: Trị giá khoản giá thành khác.

Kế toán kết chuyển túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành.

Hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành

Có TK 8211: Trị giá chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành.

Kế toán kết dịch số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ với số tạo nên bên tất cả TK 8212 “Chi mức giá thuế thu nhập hoãn lại”.

Kế toán hạch toán 2 ngôi trường hợp:

– Trường đúng theo TK 8212 tất cả số phân phát sinh bên Nợ lớn hơn số phạt sinh mặt Có, hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá bán số chênh lệch 

Có TK 8212: Trị giá chỉ số chênh lệch.

– Trường phù hợp TK 8212 tất cả số phạt sinh mặt Nợ nhỏ hơn số phạt sinh mặt Có, hạch toán:

Nợ TK 8212: Trị giá chỉ số chênh lệch 

Có TK 911: Trị giá số chênh lệch .

Kế toán kết chuyển đưa ra phí bán hàng phát sinh trong kỳ.

Hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá ngân sách bán hàng

Có TK 641: Trị giá ngân sách chi tiêu bán hàng.

Kế toán kết chuyển đưa ra phí quản lý doanh nghiệp tạo nên trong kỳ.

Hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 642: Trị giá chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kế toán kết chuyển công dụng kinh doanh vào kỳ.

trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp theo dõi hiệu quả kinh doanh vào kỳ nhưng không theo dõi đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

– kế toán tài chính kết đưa lãi, hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá khoản lãi

Có TK 3368: Trị giá khoản lãi.

– kế toán tài chính kết chuyển lỗ, hạch toán:

Nợ TK 3368: Trị giá khoản lỗ

Có TK 911: Trị giá khoản lỗ.

Kế toán kết đưa kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế không phân phối.

Kế toán hạch toán 2 trường hợp:

– Trường phù hợp kết gửi lãi, hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá chỉ khoản lãi

Có TK 421: Trị giá khoản lãi.

– Trường hợp kết đưa lỗ, hạch toán:

Nợ TK 421: Trị giá bán khoản lỗ

Có TK 911: Trị giá chỉ khoản lỗ.

Xem thêm: 2016 Mệnh Gì Và Phong Thủy 2016 Mệnh Gì Và Phong Thủy Hợp Mệnh Tuổi 2016

Trên đây, Kế toán thủ đô hà nội đã phía dẫn chúng ta Cách hạch toán kế toán tài chính Xác định hiệu quả kinh doanh theo TT200.