Nhà báo diễm quỳnh: diễm quỳnh trợ giúp trả lời xuất sắc cho mc anh tuấn chơi "ai là triệu phú"