30 tuổi chưa chồng, đây là nguyên nhân ái phương từ chối yêu người trong showbiz