Các doanh nghiệp cần thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây trong kinh doanh