Hướng dẫn cộng điểm và nâng kỹ năng class dw(pháp sư) trí