Clip “sốc” của quyền linh: nạn nhân khổ, chương trình cũng khổ