CÂY PHÁT TÀI TRỔ BÔNG HÊN HAY XUI, BÁO HIỆU ĐIỀU GÌ SẮP ĐẾN?