Cơ chế boss 2 lăng mộ lãng quên chế độ khó diễn ra vào thời điểm nào?