Cuộc sống ä‘ã¡ng ngæ°á»¡ng mộ của con trai ruột hoã i linh bãªn trời tã¢y