Diễn viên quỳnh lam được bạn trai tây cầu hôn sau 9 năm yêu