Diễn viên thanh trúc: người ta đồn tôi đi khách với đại gia