Shark louis nguyễn:thị trường việt nam quá hấp dẫn để đầu tư