Diễn viên kha ly: nhiều người nói tôi đừng lấy thanh duy vì sẽ khổ