Hùng thuận: hùng thuận: tôi đang sống độc thân, không người yêu, không con cái bên cạnh