Thông tin tiểu truyện mc, nhà báo lại bắc hải đăng