Tiểu sử ca sĩ giáng tiên sinh năm bao nhiêu, thông tin, tiểu sử về ca sĩ giáng ngọc