Contents

Hướng dẫn dấn diện các chủng vân tayNhận diện chủng vân xoáy – chủng đại bàngNhận diện chủng nước – vân mócNhận diện chủng vân xếp – chủng núi

Hướng dẫn dấn diện các chủng vân tay