CỬA HÀNG CƯỚI HỎI VIP 17b HÀNG LƯỢC – Địa chỉ: số 17b phố mặt hàng Lược, hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bạn đang xem: Hoa đám cưới cầm tay

– Xưởng ăn hỏi: số 42 ngõ 242 Phú Viên, ý trung nhân Đề, Long Biên, Hà Nội.


*

Hoa Cưới di động HT-219

450.000đ


*

Hoa Cưới cầm tay HT-609

450.000đ


*

Hoa cầm tay HT-619


Liên hệ


*

Hoa di động HT-440


350.000đ


*

Hoa Cưới di động cầm tay HT-620

Liên hệ


Hoa Cưới cầm tay HT-253

450.000đ


Hoa di động HT-401


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-617


Liên hệ


Hoa cầm tay HT-420


400.000đ


Hoa cầm tay HT-618


Liên hệ


Hoa di động cầm tay HT-402


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-614


Liên hệ


Hoa di động cầm tay HT-616


Liên hệ


Hoa di động cầm tay HT-408


450.000đ


Hoa cầm tay HT-613


Liên hệ


Hoa cầm tay HT-608 (Theo mùa)


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-403


600.000đ


Hoa di động HT-400


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-239


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-314


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-591


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-592


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-598


700.000đ


Hoa di động HT-593


900.000đ


Hoa cầm tay HT-421


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-419


450.000đ


Hoa cầm tay HT-590


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-412


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-404


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-202


800.000đ


Hoa cầm tay HT-329


900.000đ


Hoa di động HT-422


400.000đ


Hoa di động HT-511


450.000đ


Hoa di động HT-410


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-416


600.000đ


Hoa cầm tay HT-406


700.000đ


Hoa cầm tay HT-224


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-218


900.000đ


Hoa cầm tay HT-426


400.000đ


Hoa di động HT-424


450.000đ


Hoa cầm tay HT-414


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-423


600.000đ


Hoa di động HT-407


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-237


800.000đ


Hoa cầm tay HT-234


900.000đ


Hoa cầm tay HT-433


400.000đ


Hoa di động HT-431


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-417


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-425


600.000đ


Hoa di động HT-409


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-204


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-217


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-551


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-439


450.000đ


Hoa cầm tay HT-418


500.000đ


Hoa cầm tay HT-430


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-413


700.000đ


Hoa cầm tay HT-225


800.000đ


Hoa cầm tay HT-213


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-572


400.000đ


Hoa di động HT-444


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-427


500.000đ


Hoa di động HT-437


600.000đ


Hoa di động HT-415


700.000đ


Hoa di động HT-110


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-229


900.000đ


Hoa di động HT-347


400.000đ


Hoa di động HT-446


450.000đ


Hoa cầm tay HT-429


500.000đ


Hoa di động HT-441


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-428


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-341


400.000đ


Hoa cầm tay HT-454


450.000đ


Hoa di động HT-435


500.000đ


Hoa cầm tay HT-448


600.000đ


Hoa cầm tay HT-432


700.000đ


Hoa cầm tay HT-308


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-463


450.000đ


Hoa cầm tay HT-436


500.000đ


Hoa cầm tay HT-453


600.000đ


Hoa cầm tay HT-434


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-538


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-438


500.000đ


Hoa cầm tay HT-460


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-540


450.000đ


Hoa cầm tay HT-442


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-461


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-449


700.000đ


Hoa cầm tay HT-541


450.000đ


Hoa cầm tay HT-443


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-465


600.000đ


Hoa di động HT-451


700.000đ


Hoa di động HT-543


500.000đ


Hoa di động HT-445


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-466


600.000đ


Hoa cầm tay HT-467


700.000đ


Hoa di động HT-545


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-447


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-470


600.000đ


Hoa di động HT-473


700.000đ


Hoa di động HT-561


450.000đ


Hoa cầm tay HT-452


500.000đ


Hoa cầm tay HT-471


600.000đ


Hoa di động HT-554


700.000đ


Hoa di động HT-555


450.000đ


Hoa di động HT-455


500.000đ


Hoa cầm tay HT-474


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-571


700.000đ


Hoa cầm tay HT-562


450.000đ


Hoa cầm tay HT-456


500.000đ


Hoa cầm tay HT-534


600.000đ


Hoa di động HT-577


700.000đ


Hoa di động HT-568


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-458


500.000đ


Hoa di động HT-536


600.000đ


Hoa cầm tay HT-580


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-569


450.000đ


Hoa cầm tay HT-459


500.000đ


Hoa di động HT-542


600.000đ


Hoa cầm tay HT-513


700.000đ


Hoa cầm tay HT-576


450.000đ


Hoa di động HT-462


500.000đ


Hoa cầm tay HT-547


600.000đ


Hoa cầm tay HT-312


700.000đ


Hoa di động HT-579


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-464


500.000đ


Hoa cầm tay HT-548


600.000đ


Hoa di động HT-351


700.000đ


Hoa cầm tay HT-584


450.000đ


Hoa di động HT-468


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-549


600.000đ


Hoa cầm tay HT-342


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-585


450.000đ


Hoa di động HT-469


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-550


600.000đ


Hoa cầm tay HT-201


700.000đ


Hoa di động HT-589


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-472


500.000đ


Hoa cầm tay HT-552


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-207


700.000đ


Hoa di động HT-507


450.000đ


Hoa cầm tay HT-535


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-553


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-220


700.000đ


Hoa cầm tay HT-509


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-556


500.000đ


Hoa cầm tay HT-558


600.000đ


Hoa cầm tay HT-203


700.000đ


Hoa cầm tay HT-509


450.000đ


Hoa cầm tay HT-556


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-558


600.000đ


Hoa di động HT-560


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-477


500.000đ


Hoa cầm tay HT-478


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-502


450.000đ


Hoa di động HT-500


450.000đ


Hoa Cưới di động HT-281

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-254

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-214

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-205

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-250

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-269

400.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-240

400.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-265

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-267

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-263

600.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-179

500.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-252

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-186

500.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-259

400.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-102

350.000đ


Hoa Cưới di động HT-262

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-260

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-255

700.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-270

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-271

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-233

800.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-257

600.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-227

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-230

Liên Hệ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-238

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-236

800.000đ


Hoa Cưới di động HT-223

700.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-261

800.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-159

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-161

700.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-266

900.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-164

550.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-228

700.000đ


Hoa Cưới di động HT-226

900.000đ


Hoa di động Cô Dâu HT-163

500.000đ


Hoa Cưới HT-313


600.000đ


Có thể chúng ta quan tâm: Thuê xe pháo Cưới – Hoa trang trí Xe Cưới – Hoa Tay Cô Dâu – Tráp Ăn Hỏi – Tráp Dạm Ngõ – Hoa Trang Trí Phòng Cưới – Phông Cưới – Nhà Bạt Đám Cưới – Cổng Hoa Cưới


Với hoa cưới nỗ lực tay, cô dâu có thể chọn hoa tươi hoặc hoa lụa đều giúp tôn vinh vẻ đẹp của mình. Hay sẽ chọn lựa hoa tươi là chính vì sự đa dạng chủng loại trong mẫu mã mã, màu sắc và sáng chóe hơn. Mặc dù nhiên, hoa cầm cố tay bằng lụa cũng có những ưu thế độ bền cao, sử dụng dễ chịu và thoải mái ko bị dập, lại hoàn toàn có thể giữ lại làm cho kỷ niệm.

1. Hoa cầm tay cô dâu dạng tròn

Có thể nói đó là kiểu hoa cưới cầm tay phổ hải dương nhất, vị kiểu dáng nhỏ gọn, đối kháng giản, dịu nhàng không khiến vướng víu khi rứa trên tay đi lại. Hoa cầm tay dạng tròn được kết thành từ rất nhiều loại hoa, nhiều màu sắc khác nhau theo tứ từ bỏ thành các lớp làm ra tròn. Đặc điểm: xây dựng đơn giản, nhỏ gọn hoa được cắm vào một khối mút tròn không bắt buộc để cả cuống, tay nuốm nhẹ, tiện lợi chụp ảnh ở bất kỳ góc độ nào, phối kết hợp nhiều một số loại hoa mang lại màu sắc cuốn hút đến bó hoa cưới cố tay. Hoa thích hợp cho kiểu dáng hoa di động cầm tay dạng tròn: hoa hồng, hoa lan, hoa ly, hoa đồng tiền…

2. Hoa cưới di động dáng ngắn

Hoa cưới cầm tay dáng ngắn bao gồm nhiều bông hoa được xếp theo sản phẩm tự cao thấp khác nhau quanh trục tròn, những bông hoa xòa ra sản xuất thành hình mái vòm. Kiến thiết hoa cố gắng tay kiểu dáng này bạn thuận lợi kết hòa hợp nhiều một số loại hoa lá không giống nhau hoặc chỉ dùng 1 các loại duy nhất. Phần cuống hoa sẽ tiến hành thắt dây ruy băng thướt tha nữ tính. Hoa phù hợp cho giao diện hoa cưới cầm tay dáng ngắn: hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa thược dược…

3. Hoa di động cầm tay cô dâu dạng thác nước

Đây là phong cách hoa cưới rứa tay thịnh hành ở các nướ Châu Âu, phần hoa to lớn được xếp nghỉ ngơi trên đỉnh và nhỏ dại dần xuống phía bên dưới và kết thành từ không hề ít bông hoa khủng nhỏ. Xây dựng hoa cầm tay dạng này khá cổ điển, sang trọng, phần đuôi rũ dài vận động uyển gửi theo nhịp cách của nàng dâu mạng lại vẻ thướt tha, mượt mại. Loại hoa phù hợp cho đẳng cấp hoa cầm tay cô dâu dạng thác nước: hoa lan trắng, hoa hồng, hoa lily…

Ngoài các yếu tố trên, khi chọn hoa cưới di động cô dâu nên phải chú ý một sự việc sau:

+ Chọn hoa di động cùng tông với phong cách trang trí tiệc cưới: phông nền tô điểm tiệc cưới phần lớn sẽ theo một tông màu chủ đạo, đồng hóa từ khăn trải bàn bàn, nền, rạp cho đến cổng hoa và bộ đồ cô dâu chú rể. Vày thế, khi lựa chọn hoa cưới cầm tay cô dâu cần phải cân xứng với phong thái trang trí tiệc cưới sẽ có đến cho chính mình sự kết hợp tuyệt vời nhất.

+ Chọn hoa di động cầm tay cô dâu tương xứng với cỗ váy cưới: Để đem lại một vẻ đẹp nhất hoàn mỹ nhất đến cô dâu trong thời gian ngày cưới, không chỉ từ trang điểm, bộ đồ và phụ kiện, hoa di động cô dâu cũng cần tương xứng với thứ hạng trang phục văn minh hay truyền thống, váy white color hay color đỏ. Một bóa hoa cưới di động cầm tay đẹp và tương xứng sẽ làm nàng dâu càng thêm rất nổi bật và tuyệt đối trong ngày trọng đại.

Xem thêm: Ông Phạm Nhật Vượng Là Ai ? Quê Ở Đâu ? Sự Nghiệp Thành Tỷ Phú

+ Chọn hoa cưới cầm tay theo mùa: Với mỗi mùa trong năm sẽ có được những các loại hoa riêng đem về nhiều vẻ đẹp không giống nhau và cũng ảnh hưởng lớn đến ngân sách chi tiêu bó hoa chũm tay. Đó cũng là tại sao các cô dâu hãy lựa chọn hoa cầm tay theo mùa để bảo đảm an toàn có một bó hoa đẹp nhất lại bảo vệ tính kinh tế.