Để gồm một bài xích Task 2 tốt và đạt được điểm số cao, chúng ta nên lưu ý áp dụng một số trong những từ nối đúng cách cùng linh hoạt. Trong nội dung bài viết ngày hôm nay IELTS Vietop vẫn chia sẻ mang lại các bạn 6 từ bỏ nối chúng ta nên cần sử dụng vào IELTS Writing Task 2, cùng tìm hiểu nhé!
*

Từ đồng nghĩa

Even though, although với thoughIn spite of, despite

Cách dùng

Cả 3 từ bỏ bên trên được sử dụng để đưa ra nhì mệnh đề trái ngược nhau về nghĩa

Notwithstanding + N

Notwithstanding the drawbacks of relocating companies to remote area, I still believe that the benefits are more significant.quý khách hàng đang xem: In contrast là gì

Albeit + Adj/Adv/ prepositional phrases

Technology has greatly added to our entertainment options, albeit with some detrimental material.

Bạn đang xem: In contrast là gì

Albeit expensive sầu, the house was huge và located in one of the best neighborhoods in the city.

Much as + S+V, ……

Much as humans are responsible for a variety of environmental problems, we can also take steps to lớn reduce the damage that we are causing to the planet.

Tìm đọc về Kchất hóa học ôn thi IELTS online trực tuyến trên nhà

2. By contrast/ In contrast/ On the contrary

Từ đồng nghĩa

“By/ in contrast” tất cả nghĩa tương tự như như “however” hoặc “on the other hand”.

Cách dùng

“By contrast” và “in contrast” tất cả nghĩa như thể nhau với được dùng để làm cho biết một sự khác nhau hoặc đối chiếu.

By contrast, S +V

Ví dụ: Hundreds of foreign visitors pay a visit khổng lồ museums & historical sites on a daily basis. By contrast, very few local residents visit the these places because they are familiar with the objects displayed in them.

S, by/ in contrast, V

The birth rate for older women has declined. Births to teenage mothers, by contrast, have sầu increased.

“On the contrary” thì bao gồm nghĩa không giống như “by/in contrast”. Ta cần sử dụng “on the contrary” nhằm không đồng ý hoàn một chủ kiến hoặc lời xác định trước đó.

Cả nhị từ bỏ nối “on the contrary” and “in/ by contrast” hoàn toàn có thể được áp dụng vào Part 2 của phần tranh tài Writing , nhất là với phần đông đề đòi hỏi bạn giới thiệu vấn đề gật đầu hoặc bội nghịch đối một chủ kiến được đưa ra vào đề bài.

3. Accordingly/ Consequently

Từ đồng nghĩa

Therefore, hence, thus

Cách dùng

Tương tự nhỏng biện pháp sử dụng của bố từ bỏ therefore, hence với thus, chúng ta dùng accordingly hoặc consequently Khi ao ước nói đến tác dụng của một vấn đề làm sao đã có nhắc trước đó.

S +V. Consequently, S +V

The air quality in cities is often poor, due khổng lồ pollution from traffic, and the streets and public transport systems are usually overcrowded. Consequently, city life can be unhealthy & stressful.

S +V; consequently, S +V

It is undeniable that globalization has resulted in both positive & negative effects; consequently, it must be addressed properly .

S +V, and consequently, S +V

Doctors are short of time khổng lồ listen, và consequently tend to prescribe drugs whenever they can.

Riêng accrodingly hoàn toàn có thể đứng cuối câu

Children nowadays watch significantly more television than those in the past, which reduces their activity levels accordingly.

4. Paradoxically/ Sadly Enough/ Ironically

Paradoxically (nghịch lý thay)

Although hyacinth has many negative sầu effects, it effectively hinders fishing and thereby paradoxically stops or at least postpones serious overfishing.

Xem thêm: The Problem With Only Liking Things We Find Relatable Là Gì, Đồng Nghĩa Của Relatable

Sadly Enough (đáng bi hùng là)

Ironically (mỉa mai thay)

Despite the fact that authorities are urging people inlớn using environmentally- friendly producrs và campaigns lớn keep the environment clean, ironically, they are simultanenously allowing businessmen khổng lồ produce as many cars as possible.