NGHỀ MUA VE CHAI DẠO ĐÒI HỎI CHỊU THƯƠNG, CHỊU KHÓ VỚI NGHỀ