Trường giang vừa hát vừa khóc trên sân khấu: theo lịch sẽ diễn cùng cố nghệ sĩ chí tài