Lợi nhuận cao, thành lập dễ, doanh nghiệp phân bón "mọc lên" như nấm