Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200 là mẫu mã nào và cách lập như thế nào? – Thanh Tân (An Giang)


*
Mục lục bài bác viết

Mẫu report kết quả vận động kinh doanh theo Thông tư 200 và biện pháp lập

1. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tứ 200

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200 bao gồm:

- báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm: mẫu mã số B02 – DN

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm

- report kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ): mẫu mã số B02a – DN

Báo cáo kết quả vận động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ)

- report kết quả vận động kinh doanh thân niên độ (dạng cầm lược): mẫu mã số B02b – DN

Báo cáo kết quả vận động kinh doanh giữa niên độ (dạng bắt lược)

- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình diễn trong report kết quả chuyển động kinh doanh

Thông tin bổ sung

2. Câu chữ và kết cấu báo cáo kết quả vận động kinh doanh theo Thông tứ 200

a) report kết quả chuyển động kinh doanh bội phản ánh tình trạng và kết quả chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ vận động kinh doanh thiết yếu và công dụng từ các vận động tài thiết yếu và chuyển động khác của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo tình hình kinh doanh

Khi lập report kết quả hoạt động kinh doanh tổng đúng theo giữa doanh nghiệp và đơn vị chức năng cấp dưới không có tư giải pháp pháp nhân hạch toán phụ thuộc, doanh nghiệp đề nghị loại trừ toàn cục các khoản doanh thu, thu nhập, ngân sách phát sinh từ các giao dịch nội bộ.

b) báo cáo kết quả vận động kinh doanh gồm bao gồm 5 cột:

- Cột số 1: những chỉ tiêu báo cáo;

- Cột số 2: Mã số của các chỉ tiêu tương ứng;

- Cột số 3: Số hiệu tương xứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được diễn tả chỉ tiêu trên bạn dạng thuyết minh report tài chính;

- Cột số 4: Tổng số phát sinh trong kỳ report năm;

- Cột số 5: Số liệu của thời gian trước (để so sánh).

3. Câu chữ và biện pháp lập báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông bốn 200

3.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01):

- chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu bán sản phẩm hóa, thành phẩm, bđs đầu tư, doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu khác trong năm báo cáo của doanh nghiệp. Số liệu để ghi vào tiêu chí này là luỹ kế số phát sinh bên tất cả của thông tin tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” trong kỳ báo cáo.

Khi đơn vị cấp trên lập report tổng hợp với các đơn vị chức năng cấp dưới không có tư cách pháp nhân, những khoản doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ phát sinh từ những giao dịch nội cỗ đều cần loại trừ.

- chỉ tiêu này không bao hàm các một số loại thuế gián thu, như thuế GTGT (kể cả thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm an toàn môi ngôi trường và những loại thuế, tổn phí gián thu khác.

3.2. Những khoản giảm trừ lệch giá (Mã số 02):

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng hợp những khoản được ghi sút trừ vào tổng lợi nhuận trong năm, bao gồm: những khoản ưu tiên thương mại, giảm ngay hàng bán, hàng chào bán bị trả lại trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh mặt Nợ TK 511 “Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ” đối ứng với bên Có các TK 521 “Các khoản sút trừ doanh thu” trong kỳ báo cáo.

Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản thuế gián thu, phí mà công ty không được hưởng đề xuất nộp NSNN (được kế toán ghi giảm lệch giá trên sổ kế toán tài chính TK 511) do những khoản này về thực chất là những khoản thu hộ bên nước, không phía bên trong cơ cấu doanh thu và ko được xem như là khoản sút trừ doanh thu.

3.3. Lợi nhuận thuần về bán hàng và cung ứng dịch vụ (Mã số 10):

Chỉ tiêu này đề đạt số doanh thu bán sản phẩm hóa, thành phẩm, BĐS đầu tư, doanh thu cung ứng dịch vụ và doanh thu khác đã trừ các khoản sút trừ (chiết khấu thương mại, giảm ngay hàng bán, hàng bán bị trả lại) trong kỳ báo cáo, làm địa thế căn cứ tính kết quả chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp. Mã số 10 = Mã số 01 - Mã số 02.

3.4. Giá chỉ vốn hàng cung cấp (Mã số 11):

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng giá bán vốn của hàng hóa, BĐS đầu tư, giá cả sản xuất của thành phẩm vẫn bán, ngân sách chi tiêu trực tiếp của cân nặng dịch vụ chấm dứt đã cung cấp, chi tiêu khác được xem vào giá vốn hoặc ghi tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá vốn hàng phân phối trong kỳ báo cáo. Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là luỹ kế số phát sinh bên tất cả của thông tin tài khoản 632 “Giá vốn sản phẩm bán” vào kỳ report đối ứng mặt Nợ của thông tin tài khoản 911 “Xác định tác dụng kinh doanh”.

Khi đơn vị cấp bên trên lập report tổng phù hợp với các đơn vị cấp dưới không tồn tại tư cách pháp nhân, các khoản giá bán vốn hàng buôn bán phát sinh từ những giao dịch nội bộ đều bắt buộc loại trừ.

3.5. Roi gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 20):

Chỉ tiêu này đề đạt số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán sản phẩm hoá, thành phẩm, BĐS chi tiêu và cung ứng dịch vụ với cái giá vốn hàng cung cấp phát sinh trong kỳ báo cáo. Mã số 20 = Mã số 10 - Mã số 11.

3.6. Doanh thu hoạt động tài chủ yếu (Mã số 21):

Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu chuyển động tài thiết yếu thuần tạo ra trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là luỹ kế số phạt sinh bên Nợ của thông tin tài khoản 515 “Doanh thu vận động tài chính” đối ứng với bên tất cả TK 911 “Xác định tác dụng kinh doanh” vào kỳ báo cáo.

Khi đơn vị cấp bên trên lập report tổng hợp với các đơn vị cấp dưới không tồn tại tư bí quyết pháp nhân, các khoản doanh thu vận động tài chính phát sinh từ các giao dịch nội cỗ đều yêu cầu loại trừ.

3.7. Giá cả tài chính (Mã số 22):

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng chi phí tài chính, gồm tiền lãi vay yêu cầu trả, chi phí bản quyền, chi phí hoạt rượu cồn liên doanh,... Tạo ra trong kỳ report của doanh nghiệp. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số tạo nên bên bao gồm TK 635 “Chi chi phí tài chính” đối ứng với mặt Nợ TK 911 “Xác định tác dụng kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

Khi đơn vị cấp bên trên lập report tổng phù hợp với các đơn vị chức năng cấp dưới không có tư phương pháp pháp nhân, những khoản chi phí tài chính phát sinh từ các giao dịch nội cỗ đều cần loại trừ.

3.8. Ngân sách chi tiêu lãi vay (Mã số 23):

Chỉ tiêu này phản nghịch ánh giá cả lãi vay phải trả được tính vào chi phí tài chính trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết Tài khoản 635.

3.9. đưa ra phí bán sản phẩm (Mã số 25):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng chi phí bán hàng hóa, thành phẩm đang bán, dịch vụ đã hỗ trợ phát sinh vào kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là tổng số số tạo nên bên tất cả của thông tin tài khoản 641 “Chi phí bán hàng”, đối ứng với bên Nợ của tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” vào kỳ báo cáo.

3.10. đưa ra phí cai quản doanh nghiệp (Mã số 26):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng chi phí quản lý doanh nghiệp tạo nên trong kỳ báo cáo. Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là tổng cộng số tạo nên bên có của tài khoản 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp”, đối ứng với mặt Nợ của tài khoản 911 “Xác định công dụng kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

3.11. Lợi nhuận thuần từ vận động kinh doanh (Mã số 30):

Chỉ tiêu này phản chiếu kết quả vận động kinh doanh của người sử dụng trong kỳ báo cáo. Tiêu chí này được tính toán trên các đại lý lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ cùng (+) Doanh thu hoạt động tài chính trừ (-) giá thành tài chính, chi phí bán sản phẩm và đưa ra phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáo. Mã số 30 = Mã số đôi mươi + (Mã số 21 - Mã số 22) - Mã số 25 - Mã số 26.

3.12. Thu nhập khác (Mã số 31):

Chỉ tiêu này làm phản ánh các khoản các khoản thu nhập khác, tạo nên trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào tổng số phạt sinh mặt Nợ của thông tin tài khoản 711 “Thu nhập khác” đối ứng với bên tất cả của thông tin tài khoản 911 “Xác định công dụng kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

Riêng đối với giao dịch thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu để ghi vào tiêu chí này là phần chênh lệch thân khoản thu từ những việc thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT cao hơn nữa giá trị sót lại của TSCĐ, BĐSĐT và túi tiền thanh lý.

Khi đơn vị chức năng cấp bên trên lập report tổng phù hợp với các đơn vị cấp dưới không tồn tại tư giải pháp pháp nhân, các khoản thu nhập cá nhân khác tạo nên từ các giao dịch nội cỗ đều bắt buộc loại trừ.

3.13. Giá cả khác (Mã số 32):

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào tiêu chí này được địa thế căn cứ vào tổng số tạo nên bên tất cả của thông tin tài khoản 811 “Chi tổn phí khác” đối ứng với bên Nợ của tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

Riêng đối với giao dịch thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là phần chênh lệch thân khoản thu từ các việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT bé dại hơn giá chỉ trị còn lại của TSCĐ, BĐSĐT và chi tiêu thanh lý.

Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng phù hợp với các đơn vị cấp dưới không có tư biện pháp pháp nhân, các khoản ngân sách khác tạo ra từ những giao dịch nội cỗ đều đề nghị loại trừ.

3.14. Lợi nhuận khác (Mã số 40):

Chỉ tiêu này phản chiếu số chênh lệch giữa thu nhập cá nhân khác (sau khi sẽ trừ thuế GTGT buộc phải nộp tính theo cách thức trực tiếp) với chi phí khác tạo ra trong kỳ báo cáo. Mã số 40 = Mã số 31 - Mã số 32.

3.15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng số roi kế toán thực hiện trong năm report của doanh nghiệp trước lúc trừ chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh, vận động khác gây ra trong kỳ báo cáo. Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40.

3.16. Giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành (Mã số 51):

Chỉ tiêu này phản nghịch ánh ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành phạt sinh trong thời hạn báo cáo. Số liệu để ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào tổng số tạo nên bên tài giỏi khoản 8211 “Chi mức giá thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện hành” đối ứng với mặt Nợ TK 911 “Xác định công dụng kinh doanh” bên trên sổ kế toán chi tiết TK 8211, hoặc địa thế căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 8211 đối ứng với bên có TK 911 trong kỳ báo cáo, (trường phù hợp này số liệu được ghi vào tiêu chí này thông qua số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc đối chọi (...) trên sổ kế toán cụ thể TK 8211).

3.17. Giá cả thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52):

Chỉ tiêu này phản nghịch ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hoặc thu nhập cá nhân thuế thu nhập hoãn lại phát sinh những năm báo cáo. Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào tổng số gây ra bên có tài năng khoản 8212 “Chi mức giá thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại” đối ứng với bên Nợ TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” bên trên sổ kế toán chi tiết TK 8212, hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 8212 đối ứng cùng với bên gồm TK 911 vào kỳ báo cáo, (trường thích hợp này số liệu được ghi vào tiêu chí này ngay số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đơn (...) bên trên sổ kế toán chi tiết TK 8212).

3.18. Roi sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60):

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế tự các hoạt động của doanh nghiệp (sau khi trừ chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp) vạc sinh trong những năm báo cáo. Mã số 60 = Mã số 50 – (Mã số 51+ Mã số 52).

3.19. Lãi cơ bạn dạng trên cổ phiếu (Mã số 70):

Chỉ tiêu này phản chiếu lãi cơ bản trên cổ phiếu, chưa tính đến các công thay được phát hành trong tương lai có chức năng pha loãng giá trị cổ phiếu. Chỉ tiêu này được trình bày trên report tài chính của doanh nghiệp cổ phần là công ty lớn độc lập. Đối với công ty mẹ là công ty cổ phần, tiêu chí này chỉ được trình diễn trên báo cáo tài chính hợp nhất, không trình diễn trên report tài chính riêng của bạn mẹ.

Trường hợp Quỹ khen thưởng, phúc lợi an sinh được trích từ lợi tức đầu tư sau thuế, lãi cơ phiên bản trên cp được khẳng định theo cách làm sau:

Lãi cơ bản trên cp = (Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cp phổ thông - Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi) : số lượng bình quân gia quyền của cp phổ thông vẫn lưu hành vào kỳ

Việc xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho người đóng cổ phần sở hữu cổ phiếu phổ thông và con số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông vẫn lưu hành trong kỳ được thực hiện theo gợi ý của Thông bốn 21/2006/TT-BTC và những văn phiên bản sửa đổi, bổ sung cập nhật thay thế.

3.20. Lãi suy sút trên cổ phiếu (Mã số 71)

3.20.1. Chỉ tiêu này phản chiếu lãi suy bớt trên cổ phiếu, gồm tính đến việc tác động của các công cố trong tương lai hoàn toàn có thể được biến đổi thành cp và pha loãng giá trị cổ phiếu.

Chỉ tiêu này được trình bày trên báo cáo tài chính của công ty cổ phần là công ty lớn độc lập. Đối với công ty mẹ là công ty cổ phần, tiêu chuẩn này chỉ được trình diễn trên report tài thiết yếu hợp nhất, không trình bày trên báo cáo tài chủ yếu riêng của chúng ta mẹ.

3.20.2. Lãi suy sút trên cổ phiếu được xác định như sau

Lãi suy giảm trên cổ phiếu = (Lợi nhuận hoặc lỗ phân chia cho người đóng cổ phần sở hữu cổ phiếu phổ thông - Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi) : (Số trung bình gia quyền của cổ phiếu phổ thông đã lưu hành vào kỳ + con số cổ phiếu nhiều dự con kiến được gây ra thêm)

3.20.3. Xác định lợi nhuận (hoặc lỗ) phân bổ cho người đóng cổ phần sở hữu cổ phiếu phổ thông để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu

Lợi nhuận hoặc lỗ phân chia cho cổ phiếu phổ thông

=

Lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế TNDN

-

Các khoản điều chỉnh giảm

+

Các khoản điều chỉnh tăng

Trường vừa lòng công ty trình bày lãi cơ bạn dạng trên cổ phiếu trên report tài chính hợp tuyệt nhất thì roi hoặc lỗ sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp vào kỳ là lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp được xem trên cơ sở thông tin hợp nhất. Trường vừa lòng công ty trình diễn trên báo cáo tài thiết yếu riêng thì lợi tức đầu tư hoặc lỗ sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp vào kỳ là roi hoặc lỗ sau thuế của riêng rẽ công ty.

a. Các khoản điều chỉnh giảm roi hoặc lỗ sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp để tính lợi tức đầu tư hoặc lỗ phân chia cho cổ phiếu phổ thông khi xác minh lãi suy giảm trên cổ phiếu

a1. Cổ tức của cp ưu đãi: Cổ tức của cp ưu đãi bao gồm: Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi không lũy kế được thông báo trong kỳ báo cáo và cổ tức của cp ưu đãi luỹ kế phát sinh trong kỳ báo cáo. Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi được tính như sau:

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi

=

Tỷ lệ cổ tức của cp ưu đãi

x

Mệnh giá cp ưu đãi

- Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá trị hợp lí của khoản thanh toán cho tất cả những người sở hữu với mức giá trị ghi sổ của cp ưu đãi khi doanh nghiệp cổ phần thâu tóm về cổ phiếu chiết khấu của tín đồ sở hữu.

- Khoản chênh lệch to hơn giữa giá chỉ trị hợp lí của cổ phiếu phổ thông hoặc các khoản thanh toán giao dịch khác triển khai theo điều kiện chuyển đổi có lợi tại thời điểm thanh toán giao dịch với giá bán trị hợp lý của cp phổ thông được kiến thiết theo điều kiện thay đổi gốc.

- các khoản cổ tức hoặc các khoản khác tương quan tới cổ phiếu phổ thông tiềm năng có ảnh hưởng suy giảm;

- các khoản lãi được ghi nhận trong kỳ tương quan tới cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác động ảnh hưởng suy giảm; và

- các yếu tố khác làm bớt lợi nhuận sau thuế nếu biến hóa cổ phiếu càng nhiều tiềm năng có tác động ảnh hưởng suy giảm thành cp phổ thông.Ví dụ, những khoản ngân sách chi tiêu để thay đổi trái phiếu biến hóa thành cổ phiếu phổ thông làm sút lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp vào kỳ.

b. Khẳng định các khoản điều chỉnh tăng lệch giá hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Khoản chênh lệch to hơn giữa giá bán trị hợp lý của khoản thanh toán cho người sở hữu với cái giá trị ghi sổ của cổ phiếu ưu đãi khi doanh nghiệp cổ phần mua lại cổ phiếu chiết khấu của fan sở hữu.

- những yếu tố làm tăng lệch giá sau thuế nếu chuyển đổi cổ phiếu phổ quát tiềm năng có ảnh hưởng suy sút thành cp phổ thông.Ví dụ, khi biến đổi trái phiếu chuyển đổi thành cp phổ thông thì doanh nghiệp sẽ được giảm chi tiêu lãi vay liên quan tới trái phiếu thay đổi và việc làm tăng lệch giá sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp trong kỳ.

3.20.4. Con số cổ phiếu nhằm tính lãi suy bớt trên cổ phiếu

Số lượng cp để tính lãi suy giảm trên cp được xác minh là số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông giữ hành vào kỳ cộng (+) cùng với số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông sẽ tiến hành phát hành thêm vào trường hợp toàn bộ các cp phổ thông tiềm năng có tác động ảnh hưởng suy sút đều được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

a. Việc khẳng định số lượng trung bình gia quyền của cp phổ thông đã lưu hành vào kỳ được triển khai theo lí giải của Thông tứ 21/2006/TT-BTC và các văn phiên bản sửa đổi, té sung, chũm thế.

b. Xác minh số lượng bình quân gia quyền của cp phổ thông sẽ được phát hành thêm trong kỳ

Cổ phiếu phổ thông sẽ tiến hành phát hành thêm trong kỳ được xem là cổ phiếu càng nhiều tiềm năng có ảnh hưởng làm suy bớt lãi trên cổ phiếu; gồm:

- Quyền chọn mua bệnh quyền và những công thế tương đương;

- công cụ tài chính hoàn toàn có thể chuyển đổi;

- cổ phiếu phổ thông phân phát hành bao gồm điều kiện;

- đúng theo đồng được thanh toán bằng cổ phiếu phổ thông hoặc bởi tiền;

- những quyền lựa chọn đã được mua;

- Quyền chọn bán đã phân phát hành.

Xem thêm: Những Người Kinh Doanh Online Thành Công, 7 Kinh Nghiệm Bán Hàng Online Từ Người Thành Công

Việc khẳng định số lượng cp phổ thông sẽ được phát hành thêm vào kỳ được tiến hành theo phương pháp của chuẩn mực kế toán “Lãi trên cổ phiếu”.