TÊN VIẾT TẮT (KÝ HIỆU) CỦA CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ, CƠ QUAN CÔNG AN