Tên viết tắt (ký hiệu) của các phòng nghiệp vụ, cơ quan công an