Phiếu chi trong tiếng anh là gì? định nghĩa và ví dụ anh việt?