Tăng con số ngành trong hệ thống ngành kinh tế tài chính Việt Nam

Theo đó, Danh mục hệ thống ngành kinh tế tài chính Việt Nam tất cả 05 cấp sau:- Ngành cấp cho 1 bao gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt tự A mang lại U;- Ngành cấp 2 có 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bởi hai số theo ngành cung cấp 1 tương ứng;- Ngành cấp cho 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng tía số theo ngành cung cấp 2 tương ứng;- Ngành cấp cho 4 bao gồm 486 ngành (tăng 49 ngành); mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cung cấp 3 tương ứng;- Ngành cung cấp 5 bao gồm 734 ngành (tăng 92 ngành); mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp cho 4 tương ứng.Nội dung khối hệ thống ngành kinh tế tài chính Việt Nam giải thích rõ những hoạt động kinh tế gồm những yếu tố được xếp vào từng cỗ phận, trong đó:- gồm những: Những hoạt động kinh tế được xác minh trong ngành khiếp tế;- một số loại trừ: Những vận động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế nhưng thuộc những ngành kinh tế tài chính khác.Quyết định 10/2007/QĐ-TTg hết hiệu lực từ ngày Quyết định 27/2018/QĐ-TTg bao gồm hiệu lực.

Bạn đang xem: Quy định ngành nghề kinh doanh


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 27/2018/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH HỆ THỐNG NGÀNH kinh TẾ VIỆT NAM

Căn cứ chế độ tổ chức chính phủ nước nhà ngày 19 tháng 6năm 2015;

Căn cứ pháp luật thống kê ngày 23 mon 11 năm 2015;

Theo đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ chiến lược và Đầutư;

Thủ tướng thiết yếu phủ ban hành Quyết định Hệ thốngngành kinh tế Việt Nam.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định cụ thể Hệ thống ngànhkinh tế nước ta gồm danh mục (Phụ lục I đính kèm) và văn bản (Phụ lục II đínhkèm) được sử dụng thống độc nhất vô nhị trong vận động thống kê công ty nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của đưa ra quyết định này là cơ quan, tổchức, cá thể theo quy định của điều khoản thống kê 2015.

Điều 3. Khối hệ thống ngành tởm tếViệt phái nam gồm danh mục và nội dung

Ban hành kèm theo đưa ra quyết định này hạng mục và Nộidung hệ thống ngành tài chính Việt Nam

1. Danh mục khối hệ thống ngành tài chính Việt Nam gồm 5 cấp:

- Ngành cung cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữcái theo lần lượt từ A đến U;

- Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; từng ngành được mã hóa bằnghai số theo ngành cấp cho 1 tương ứng;

- Ngành cấp 3 bao gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóabằng tía số theo ngành cấp cho 2 tương ứng;

- Ngành cung cấp 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được mã hóabằng tứ số theo ngành cấp cho 3 tương ứng;

- Ngành cung cấp 5 gồm 734 ngành; từng ngành được mã hóabằng năm số theo ngành cung cấp 4 tương ứng.

2. Nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt phái nam giảithích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận,trong đó:

- bao gồm: Những hoạt động kinh tế được xác địnhtrong ngành kinh tế;

- loại trừ: Những vận động kinh tế không được xácđịnh vào ngành kinh tế tài chính nhưng thuộc những ngành kinh tế khác.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 20tháng 8 năm 2018.

Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 mon 01 năm2007 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành tài chính của ViệtNam hết hiệu lực tính từ lúc ngày Quyết định này còn có hiệu lực.

Điều 5. Tổ chức triển khai thực hiện

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởngcơ quan thuộc chính phủ, quản trị Ủy ban dân chúng tỉnh, tp trực thuộctrung ương phụ trách thi hành quyết định này./.

Xem thêm: Cách Tăng Fps Giảm Giật Lag Khi Chơi Pubg Mobile Trên Pc Bị Lag Hiệu Quả Nhất

chỗ nhận: - Ban bí thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - các bộ, cơ sở ngang bộ, ban ngành thuộc chính phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực trực thuộc trung ương; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - văn phòng và công sở Tổng bí thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng Quốc hội; - tòa án nhân dân nhân dân về tối cao; - Viện kiểm gần cạnh nhân dân buổi tối cao; - kiểm toán nhà nước; - Ủy ban thống kê giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng chế độ xã hội; - Ngân hàng cách tân và phát triển Việt Nam; - Ủy ban tw Mặt trận nước nhà Việt Nam; - ban ngành trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (2).

THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng thiết yếu phủ)

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Tên ngành

A

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

01

Nông nghiệp và vận động dịch vụ bao gồm liên quan

011

Trồng cây hàng năm

0111

01110

Trồng lúa

0112

01120

Trồng ngô với cây lương thực tất cả hạt khác

0113

01130

Trồng cây lấy củ có chất bột

0114

01140

Trồng cây mía

0115

01150

Trồng cây dung dịch lá, thuốc lào

0116

01160

Trồng cây đem sợi

0117

01170

Trồng cây bao gồm hạt chứa dầu

0118

Trồng rau, đậu những loại và trồng hoa

01181

Trồng rau các loại

01182

Trồng đậu các loại

01183

Trồng hoa mặt hàng năm

0119

Trồng cây hàng năm khác

01191

Trồng cây hương liệu gia vị hàng năm

01192

Trồng cây dược liệu, hương thơm liệu sản phẩm năm

01199

Trồng cây thường niên khác còn lại

012

Trồng cây lâu năm

0121

Trồng cây nạp năng lượng quả

01211

Trồng nho

01212

Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới gió mùa và cận sức nóng đới

01213

Trồng cam, quýt và những loại quả bao gồm múi khác

01214

Trồng táo, mận và những loại quả tất cả hạt như táo

01215

Trồng nhãn, vải, chôm chôm

01219

Trồng cây nạp năng lượng quả khác

0122

01220

Trồng cây rước quả đựng dầu

0123

01230

Trồng cây điều

0124

01240

Trồng cây hồ nước tiêu

0125

01250

Trồng cây cao su

0126

01260

Trồng cây cà phê

0127

01270

Trồng cây chè

0128

Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây nguyên liệu lâu năm

01281

Trồng cây hương liệu gia vị lâu năm

01282

Trồng cây dược liệu, nguyên liệu lâu năm

0129

Trồng cây lâu năm khác

01291

Trồng hoa lá cây cảnh lâu năm

01299

Trồng cây lâu năm khác còn lại

013

Nhân và quan tâm cây giống nông nghiệp

0131

01310

Nhân và chăm sóc cây như là hàng năm

0132

01320

Nhân và chăm lo cây kiểu như lâu năm

014

Chăn nuôi

0141

Chăn nuôi trâu, trườn và phân phối giống trâu, bò

01411

Sản xuất giống như trâu, bò

01412

Chăn nuôi trâu, bò

0142

Chăn nuôi ngựa, lừa, la và phân phối giống ngựa, lừa

01421

Sản xuất tương đương ngựa, lừa

01422

Chăn nuôi ngựa, lừa, la

0144

Chăn nuôi dê, chiên và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai

01441

Sản xuất kiểu như dê, cừu, hươu, nai

01442

Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai

0145

Chăn nuôi lợn và cấp dưỡng giống lợn

01451

Sản xuất như thể lợn

01452

Chăn nuôi lợn

0146

Chăn nuôi gia cầm

01461

Hoạt cồn ấp trứng và tiếp tế giống gia cầm

01462

Chăn nuôi gà

01463

Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng

01469

Chăn nuôi gia cố gắng khác

0149

01490

Chăn nuôi khác

015

0150

01500

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

016

Hoạt động thương mại dịch vụ nông nghiệp

0161

01610

Hoạt động thương mại dịch vụ trồng trọt

0162

01620

Hoạt động dịch vụ thương mại chăn nuôi

0163

01630

Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

0164

01640

Xử lý phân tử giống để nhân giống

017

0170

01700

Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ bao gồm liên quan

02

Lâm nghiệp và chuyển động dịch vụ tất cả liên quan

021

0210

Trồng rừng, quan tâm rừng với ươm loại cây lâm nghiệp

02101

Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ

02102

Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre

02103

Trồng rừng và chăm lo rừng khác

02104

Ươm giống cây lâm nghiệp

022

0220

02200

Khai thác gỗ

023

Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ

0231

02310

Khai thác lâm sản không giống trừ gỗ

0232

02320

Thu nhặt lâm sản không giống trừ gỗ

024

0240

02400

Hoạt động dịch vụ thương mại lâm nghiệp

03

Khai thác, nuôi trồng thủy sản

031

Khai thác thủy sản

0311

03110

Khai thác thủy sản biển

0312

03120

Khai thác thủy sản nội địa

032

Nuôi trồng thủy sản

0321

Nuôi trồng thủy sản biển

03211

Nuôi cá

03212

Nuôi tôm

03213

Nuôi thủy sản khác

03214

Sản xuất kiểu như thủy sản biển

0322

Nuôi trồng thủy sản nội địa

03221

Nuôi cá

03222

Nuôi tôm

03223

Nuôi thủy sản khác

03224

Sản xuất giống như thủy sản nội địa

B

KHAI KHOÁNG

05

Khai thác than cứng và than non

051

0510

05100

Khai thác và thu gom than cứng

052

0520

05200

Khai thác cùng thu gom than non

06

Khai thác dầu thô và khí đốt từ nhiên

061

0610

06100

Khai thác dầu thô

062

0620

06200

Khai thác khí đốt từ nhiên

07

Khai thác quặng kim loại

071

0710

07100

Khai thác quặng sắt

072

Khai thác quặng không đựng sắt (trừ quặng sắt kẽm kim loại quý hiếm)

0721

07210

Khai thác quặng uranium và quặng thorium

0722

Khai thác quặng sắt kẽm kim loại khác không chứa sắt

07221

Khai thác quặng bôxít

07229

Khai thác quặng sắt kẽm kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu

073

0730

07300

Khai thác quặng sắt kẽm kim loại quý hiếm

08

Khai khoáng khác

081

0810

Khai thác đá, cát, sỏi, khu đất sét

08101

Khai thác đá

08102

Khai thác cát, sỏi

08103

Khai thác khu đất sét

089

Khai khoáng không được phân vào đâu

0891

08910

Khai thác khoáng hoá hóa học và khoáng phân bón

0892

08920

Khai thác với thu gom than bùn

0893

08930

Khai thác muối

0899

08990

Khai khoáng khác không được phân vào đâu

09

Hoạt rượu cồn dịch vụ cung cấp khai khoáng

091

0910

09100

Hoạt đụng dịch vụ cung ứng khai thác dầu thô và khí tự nhiên

099

0990

09900

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác

C

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

10

Sản xuất, chế biến thực phẩm

101

1010

Chế biến, bảo quản thịt cùng các sản phẩm từ thịt

10101

Giết mổ gia súc, gia cầm

10102

Chế đổi thay và bảo vệ thịt

10109

Chế biến đổi và bảo vệ các thành phầm từ thịt

102

1020

Chế biến, bảo quản thuỷ sản với các sản phẩm từ thuỷ sản

10201

Chế vươn lên là và bảo quản thủy sản đông lạnh

10202

Chế biến chuyển và bảo quản thủy sản khô

10203

Chế trở nên và bảo vệ nước mắm

10209

Chế biến chuyển và bảo vệ các sản phẩm khác từ thủy sản

103

1030

Chế phát triển thành và bảo quản rau quả

10301

Sản xuất nước ép từ rau quả

10309

Chế đổi mới và bảo vệ rau trái khác

104

1040

Sản xuất dầu, ngấn mỡ động, thực vật

10401

Sản xuất dầu, mỡ cồn vật

10402

Sản xuất dầu, bơ thực vật

105

1050

10500

Chế vươn lên là sữa cùng các sản phẩm từ sữa

106

Xay xát và cấp dưỡng bột

1061

Xay xát và cung ứng bột thô

10611

Xay xát

10612

Sản xuất bột thô

1062

10620

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

107

Sản xuất lương thực khác

1071

10710

Sản xuất những loại bánh từ bỏ bột

1072

10720

Sản xuất đường

1073

10730

Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo

1074

10740

Sản xuất mì ống, mỳ sợi và thành phầm tương tự

1075

Sản xuất món ăn, thức ăn uống chế biến hóa sẵn

10751

Sản xuất món ăn, thức ăn chế đổi mới sẵn từ bỏ thịt

10752

Sản xuất món ăn, thức ăn uống chế trở nên sẵn tự thủy sản

10759

Sản xuất món ăn, thức ăn uống chế đổi thay sẵn khác

1076

10760

Sản xuất chè

1077

10770

Sản xuất cà phê

1079

10790

Sản xuất lương thực khác không được phân vào đâu

108

1080

10800

Sản xuất thức ăn gia súc, gia chũm và thuỷ sản

11

110

Sản xuất vật uống

1101

11010

Chưng, tinh đựng và trộn chế các loại rượu mạnh

1102

11020

Sản xuất rượu vang

1103

11030

Sản xuất bia cùng mạch nha ủ men bia

1104

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

11041

Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai

11042

Sản xuất thức uống không cồn

12

120

1200

Sản xuất thành phầm thuốc lá

12001

Sản xuất thuốc lá

12009

Sản xuất dung dịch hút khác

13

Dệt

131

Sản xuất sợi, vải vóc dệt thoi và hoàn thiện thành phầm dệt

1311

13110

Sản xuất sợi

1312

13120

Sản xuất vải vóc dệt thoi

1313

13130

Hoàn thiện thành phầm dệt

139

Sản xuất mặt hàng dệt khác

1391

13910

Sản xuất vải vóc dệt kim, vải đan móc với vải ko dệt khác

1392

13920

Sản xuất sản phẩm dệt sẵn (trừ trang phục)

1393

13930

Sản xuất thảm, chăn, đệm

1394

13940

Sản xuất các loại dây bện và lưới

1399

13990

Sản xuất các loại mặt hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

14

Sản xuất trang phục

141

1410

14100

May bộ đồ (trừ trang phục từ da lông thú)

142

1420

14200

Sản xuất sản phẩm từ da lông thú

143

1430

14300

Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

15

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan

151

Thuộc, sơ chế da; thêm vào va li, túi xách, yên đệm; sơ chế cùng nhuộm domain authority lông thú

1511

15110

Thuộc, sơ chế da; sơ chế với nhuộm domain authority lông thú

1512

15120

Sản xuất vali, túi xách và những loại tương tự, cung cấp yên đệm

152

1520

15200

Sản xuất giày, dép

16

Chế thay đổi gỗ với sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất thành phầm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

161

1610

Cưa, xẻ, bào mộc và bảo quản gỗ

16101

Cưa, bửa và bào gỗ

16102

Bảo quản gỗ

162

Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

1621

16210

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép cùng ván mỏng khác

1622

16220

Sản xuất thiết bị gỗ xây dựng

1623

16230

Sản xuất bao bì bằng gỗ

1629

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất thành phầm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

16291

Sản xuất sản phẩm khác từ bỏ gỗ

16292

Sản xuất thành phầm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật tư tết bện

17

170

Sản xuất giấy và thành phầm từ giấy

1701

17010

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

1702

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, vỏ hộp từ giấy cùng bìa

17021

Sản xuất vỏ hộp bằng giấy, bìa

17022

Sản xuất giấy nhăn với bìa nhăn

1709

17090

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy với bìa không được phân vào đâu

18

In, sao chép bạn dạng ghi những loại

181

In ấn và dịch vụ thương mại liên quan mang lại in

1811

18110

In ấn

1812

18120

Dịch vụ liên quan đến in

182

1820

18200

Sao chép bản ghi các loại

19

Sản xuất than cốc, thành phầm dầu mỏ tinh chế

191

1910

19100

Sản xuất than cốc

192

1920

19200

Sản xuất thành phầm dầu mỏ tinh chế

20

Sản xuất hoá hóa học và thành phầm hoá chất

201

Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón cùng hợp chất ni tơ; chế tạo plastic và cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh

2011

Sản xuất hoá hóa học cơ bản

20111

Sản xuất nội lực nghiệp

20112

Sản xuất hóa học nhuộm và hóa học màu

20113

Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác

20114

Sản xuất hoá hóa học hữu cơ cơ phiên bản khác

20119

Sản xuất chất hóa học cơ phiên bản khác

2012

20120

Sản xuất phân bón cùng hợp chất ni tơ

2013

Sản xuất plastic và cao su thiên nhiên tổng thích hợp dạng nguyên sinh

20131

Sản xuất plastic nguyên sinh

20132

Sản xuất cao su tổng vừa lòng dạng nguyên sinh

202

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác

2021

20210

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá hóa học khác sử dụng trong nông nghiệp

2022

Sản xuất sơn, véc ni và những chất sơn, quét tương tự; phân phối mực in và ma tít

20221

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít

20222

Sản xuất mực in

2023

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm cho bóng và chế tác sinh học vệ sinh

20231

Sản xuất mỹ phẩm

20232

Sản xuất xà phòng, hóa học tẩy rửa, làm cho bóng và chế phẩm vệ sinh

2029

20290

Sản xuất thành phầm hoá hóa học khác chưa được phân vào đâu

203

2030

20300

Sản xuất sợi nhân tạo

21

Sản xuất thuốc, hoá dược với dược liệu

210

2100

Sản xuất thuốc, hoá dược với dược liệu

21001

Sản xuất thuốc những loại

21002

Sản xuất hoá dược và dược liệu

22

Sản xuất thành phầm từ cao su đặc và plastic

221

Sản xuất sản phẩm từ cao su

2211

22110

Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

2219

22190

Sản xuất thành phầm khác từ bỏ cao su

222

2220

Sản xuất thành phầm từ plastic

22201

Sản xuất vỏ hộp từ plastic

22209

Sản xuất sản phẩm khác trường đoản cú plastic

23

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

231

2310

Sản xuất thủy tinh trong và thành phầm từ thủy tinh

23101

Sản xuất thủy tinh trong phẳng và sản phẩm từ chất liệu thủy tinh phẳng

23102

Sản xuất thủy tinh trong rỗng và sản phẩm từ thủy tinh trong rỗng

23103

Sản xuất sợi chất liệu thủy tinh và thành phầm từ gai thủy tinh

23109

Sản xuất chất thủy tinh khác và các thành phầm từ thủy tinh

239

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại không được phân vào đâu

2391

23910

Sản xuất thành phầm chịu lửa

2392

23920

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2393

23930

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

2394

Sản xuất xi măng, vôi với thạch cao

23941

Sản xuất xi măng

23942

Sản xuất vôi

23943

Sản xuất thạch cao

2395

23950

Sản xuất bê tông với các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao

2396

23960

Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

2399

23990

Sản xuất thành phầm từ dưỡng chất phi sắt kẽm kim loại khác không được phân vào đâu

24

Sản xuất kim loại

241

2410

24100

Sản xuất sắt, thép, gang

242

2420

Sản xuất kim loại quý và sắt kẽm kim loại màu

24201

Sản xuất sắt kẽm kim loại quý

24202

Sản xuất sắt kẽm kim loại màu

243

Đúc kim loại

2431

24310

Đúc sắt, thép

2432

24320

Đúc kim loại màu

25

Sản xuất thành phầm từ sắt kẽm kim loại đúc sẵn (trừ sản phẩm công nghệ móc, thiết bị)

251

Sản xuất các cấu khiếu nại kim loại, thùng, bể cất và nồi hơi

2511

25110

Sản xuất các cấu khiếu nại kim loại

2512

25120

Sản xuất thùng, bể đựng và dụng cụ tiềm ẩn bằng kim loại

2513

25130

Sản xuất nồi hơi (trừ nồi khá trung tâm)

252

2520

25200

Sản xuất vũ khí với đạn dược

259

Sản xuất thành phầm khác bởi kim loại; những dịch vụ xử lý, gia công kim loại

2591

25910

Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại

2592

25920

Gia công cơ khí; giải pháp xử lý và tráng đậy kim loại

2593

25930

Sản xuất dao kéo, nguyên lý cầm tay cùng đồ sắt kẽm kim loại thông dụng

2599

Sản xuất thành phầm khác bởi kim loại không được phân vào đâu

25991

Sản xuất đồ dùng bằng sắt kẽm kim loại cho công ty bếp, nhà vệ sinh và đơn vị ăn

25999

Sản xuất thành phầm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

26

Sản xuất sản phẩm điện tử, trang bị vi tính và sản phẩm quang học

261

2610

26100

Sản xuất linh phụ kiện điện tử

262

2620

26200

Sản xuất trang bị vi tính cùng thiết bị nước ngoài vi của máy vi tính

263

2630

26300

Sản xuất thứ truyền thông

264

2640

26400

Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng

265

Sản xuất máy đo lường, kiểm tra, kim chỉ nan và điều khiển; cung cấp đồng hồ

2651

26510

Sản xuất sản phẩm công nghệ đo lường, kiểm tra, triết lý và điều khiển

2652

26520

Sản xuất đồng hồ

266

2660

26600

Sản xuất sản phẩm công nghệ bức xạ, thiết bị năng lượng điện tử vào y học, năng lượng điện liệu pháp

267

2670

26700

Sản xuất vật dụng và biện pháp quang học

268

2680

26800

Sản xuất băng, đĩa từ bỏ tính cùng quang học

27

Sản xuất sản phẩm điện

271

2710

Sản xuất mô tơ, thứ phát, vươn lên là thế điện, thiết bị trưng bày và tinh chỉnh và điều khiển điện

27101

Sản xuất mô tơ, máy phát

27102

Sản xuất biến thế điện, thiết bị trưng bày và tinh chỉnh và điều khiển điện

272

2720

27200

Sản xuất pin và ắc quy

273

Sản xuất dây cùng thiết bị dây dẫn

2731

27310

Sản xuất dây cáp, gai cáp quang học

2732

27320

Sản xuất dây, cáp điện cùng điện tử khác

2733

27330

Sản xuất thiết bị dây dẫn điện những loại

274

2740

27400

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

275

2750

27500

Sản xuất đồ điện dân dụng

279

2790

27900

Sản xuất thiết bị điện khác

28

Sản xuất vật dụng móc, thiết bị không được phân vào đâu

281

Sản xuất lắp thêm thông dụng

2811

28110

Sản xuất động cơ, tua bin (trừ bộ động cơ máy bay, ô tô, tế bào tô cùng xe máy)

2812

28120

Sản xuất vật dụng sử dụng năng lượng chiết lưu

2813

28130

Sản xuất sản phẩm công nghệ bơm, đồ vật nén, vòi với van khác

2814

28140

Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các phần tử điều khiển và truyền đưa động

2815

28150

Sản xuất lò nướng, lò luyện cùng lò nung

2816

28160

Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp

2817

28170

Sản xuất máy móc cùng thiết bị văn phòng (trừ vật dụng vi tính và thiết bị nước ngoài vi của dòng sản phẩm vi tính)

2818

28180

Sản xuất phép tắc cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén

2819

28190

Sản xuất thứ thông dụng khác

282

Sản xuất máy chuyên dụng

2821

28210

Sản xuất máy nntt và lâm nghiệp

2822

28220

Sản xuất máy nguyên tắc và máy tạo thành hình kim loại

2823

28230

Sản xuất đồ vật luyện kim

2824

28240

Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng

2825

28250

Sản xuất máy chế tao thực phẩm, thiết bị uống với thuốc lá

quy định ngành nghề kinh doanh -->