Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Remark là gì
Bạn đang xem: Remark là gì

*

*

*

*

remark /ri”mɑ:k/ danh từ sự nhằm ý, sự nhằm ýworthy of remark: xứng đáng để ý sự Đánh Giá; lời phê bình, lời phản hồilớn make (pass) no remark on: không tồn tại ý kiến Đánh giá bán gì về (đồ gì)lớn pass a rude remark upon someone: Đánh giá chỉ ai một cách làm thô bạo ngoại hễ từ cảm nhận, nhằm ý, để ý, xem xét đến làm cho để ý, làm cho để ý nội đụng từ (+ on, upon) Đánh Giá, phê bình, làm phản hồichú thíchdiễn giảighi chúlời chú ýlời dìm xétnhận xétlời ghi chú trên vận đơnphụ chúexpert remarklời phản hồi của rất nhiều chuyên gia

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): remark, remark, remarkable, unremarkable, remarkably

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): remark, remark, remarkable, unremarkable, remarkably


*
Xem thêm: Ngành Quản Trị Kinh Doanh Bách Khoa Hà Nội 2020 Chính Xác, Ngành Quản Trị Kinh Doanh

remark

Từ điển Collocation

remark noun

ADJ. brief, passing | occasional | casual, chance, off-the-cuff, throwaway | careless, tactless | barbed, cutting, derogatory, dismissive, disparaging, insulting, nasty, offensive, pointed, scathing, snide, uncomplimentary | complimentary, encouraging, kind | innocent | critical | cynical | controversial | provocative | famous | enigmatic | odd, strange | silly | funny, witty | racist, sexist | obscene, rude | defamatory | personal How dare you make personal remarks! | general | introductory, opening, preliminary | closing, concluding I agreed with most of what he said at the beginning of the speech b


VERB + REMARK make, pass, utter | withdraw He was expelled from the tiệc nhỏ for failing lớn withdraw his controversial remarks. | Địa Chỉ Who were those rude remarks addressed lớn? | ignore, take no notice of I just ignored her last remark.

REMARK + VERB apply to sb/sth These remarks apply equally bự doctors. | be directed at/lớn sb The remark was directed at him. | suggest sth Her remarks suggest that the negotiations may be successful. | provoke sth The remark provoked an angry response from the crowd.

PREP. in a/the ~ He made a few factual errors in his remarks on Rembrandt. | ~ about/concerning/on I shall keep my remarks on the subject brief. | ~ by/from remarks by officials | ~ lớn a casual remark bự his father

Từ điển WordNet

n.

explicit notice

it passed without remark

v.

Microsoft Computer Dictionary

n. See bình luận, REM statement.

English Synonym với Antonym Dictionary

remarks|remarked|remarkingsyn.: comment mention chú ý observe say speak state