Aiden nguyễn: "aiden của năm 20 tuổi khi gặp min khác với aiden năm 24 tuổi làm erik và càng không phải là aiden năm 28 tuổi với amee"