Larry M. Bush

, MD, FACPhường, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;

Maria T. Perez

, MD, Wellington Regional Medical Center, West Palm Beach


*

*

","IsRestricted":false,"ImageWidth":"500","ImageHeight":"333","ItemId":"21700abd-f3ed-4b8a-a6a9-c61a6f282cfc","Title":"Vi%C3%AAm%20h%E1%BB%8Dng%20do%20li%C3%AAn%20c%E1%BA%A7u%20khu%E1%BA%A9n","Description":"%3Cp%20%3EH%E1%BB%8Dng%20%C4%91%E1%BB%8F%20v%C3%A0%20amydal%20c%C3%B3%20m%E1%BB%A7%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/c0269170-streptococcal-tonsillitis-science-photo-library-high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/c0269170-streptococcal-tonsillitis-science-photo-library-high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v35608969_vi","Placement":null,"IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Vi%C3%AAm%20h%E1%BB%8Dng%20do%20li%C3%AAn%20c%E1%BA%A7u%20khu%E1%BA%A9n","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false" >
*

Lưỡi dâu tây

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH KHOA HỌC


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"3740","ImageHeight":"4736","ItemId":"4a62011a-9d38-4b4c-a344-773a7f85474c","Title":"L%C6%B0%E1%BB%A1i%20d%C3%A2u%20t%C3%A2y","Description":"%3Cp%20%3EL%C6%B0%E1%BB%A1i%20n%E1%BB%95i%20ban%20%C4%91%E1%BB%8F%20v%E1%BB%9Bi%20nh%C3%BA%20nh%C3%B4%20l%C3%AAn.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/c0238952_strawberry_tongue_science_photo_library_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/c0238952_strawberry_tongue_science_photo_library_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v26437488_vi","Placement":null,"IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"L%C6%B0%E1%BB%A1i%20d%C3%A2u%20t%C3%A2y","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false" >
*

Sốt tinch hồng sức nóng

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH KHOA HỌC


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"500","ImageHeight":"352","ItemId":"e3702a0e-26f8-4412-8e33-b183d3b98ec5","Title":"S%E1%BB%91t%20tinh%20h%E1%BB%93ng%20nhi%E1%BB%87t","Description":"%3Cp%20%3EPh%C3%A1t%20ban%20s%E1%BB%91t%20tinh%20h%E1%BB%93ng%20nhi%E1%BB%87t%20kinh%20%C4%91i%E1%BB%83n%20ban%20%C4%91%E1%BA%A7u%20xu%E1%BA%A5t%20hi%E1%BB%87n%20d%C6%B0%E1%BB%9Bi%20d%E1%BA%A1ng%20nh%E1%BB%AFng%20s%E1%BA%A9n%20nh%E1%BB%8F%20m%C3%A0u%20%C4%91%E1%BB%8F%20tr%C3%AAn%20ng%E1%BB%B1c%20v%C3%A0%20b%E1%BB%A5ng.%20C%C3%A1c%20s%E1%BA%A9n%20sau%20%C4%91%C3%B3%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20lan%20ra%20kh%E1%BA%AFp%20c%C6%A1%20th%E1%BB%83.%20Ph%C3%A1t%20ban%20gi%E1%BB%91ng%20nh%C6%B0%20b%E1%BB%8B%20ch%C3%A1y%20n%E1%BA%AFng%2C%20c%C3%B3%20c%E1%BA%A3m%20gi%C3%A1c%20nh%C6%B0%20gi%E1%BA%A5y%20nh%C3%A1m%20th%C3%B4%20r%C3%A1p%20v%C3%A0%20k%C3%A9o%20d%C3%A0i%20kho%E1%BA%A3ng%202%20%C4%91%E1%BA%BFn%205%20ng%C3%A0y.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/m2600054-scarlet-fever-rash-on-a-patients-arm-science-photo-library-high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/m2600054-scarlet-fever-rash-on-a-patients-arm-science-photo-library-high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v35608975_vi","Placement":null,"IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"S%E1%BB%91t%20tinh%20h%E1%BB%93ng%20nhi%E1%BB%87t","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false" >
*

Chốc

Bức Ảnh của BS. Thomas Habif.

Bạn đang xem: Streptococcus pyogenes là gì


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"713","ImageHeight":"525","ItemId":"79ddb231-b99e-4b06-801a-838104121cd7","Title":"Ch%E1%BB%91c","Description":"%3Cp%20%3ETrong%20b%E1%BB%87nh%20ch%E1%BB%91c%2C%20h%C3%ACnh%20th%C3%A0nh%20c%C3%A1c%20c%E1%BB%A5m%20t%E1%BB%95n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BB%A5n%20m%E1%BB%A7%20ho%E1%BA%B7c%20b%E1%BB%8Dng%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%2C%20v%E1%BB%A1%20v%C3%A0%20%C4%91%E1%BB%83%20l%E1%BA%A1i%20v%E1%BA%A3y%20ti%E1%BA%BFt%20m%C3%A0u%20m%E1%BA%ADt%20ong.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/impetigo_b_orig_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/impetigo_b_orig_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v1005031_vi","Placement":null,"IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Ch%E1%BB%91c","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false" >
Viêm quầng

Tấm hình của BS. Thomas Habif.


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"500","ImageHeight":"325","ItemId":"df15c822-3d77-4caa-aa7c-93465f78ba74","Title":"Vi%C3%AAm%20qu%E1%BA%A7ng","Description":"%3Cp%20%3EVi%C3%AAm%20qu%E1%BA%A7ng%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t%20b%E1%BB%87nh%20vi%C3%AAm%20m%C3%B4%20t%E1%BA%BF%20b%C3%A0o%20b%E1%BB%81%20m%E1%BA%B7t%20%C4%91%E1%BA%B7c%20tr%C6%B0ng%20b%E1%BB%9Fi%20c%C3%A1c%20t%E1%BB%95n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20gi%E1%BB%91ng%20nh%C6%B0%20m%E1%BA%A3ng%20b%C3%A1m%20s%C3%A1ng%20b%C3%B3ng%2C%20n%E1%BB%95i%20l%C3%AAn%20v%C3%A0%20m%E1%BB%81m%20m%E1%BA%A1i%20v%E1%BB%9Bi%20c%C3%A1c%20m%E1%BA%A3ng%20b%C3%A1m%20kh%C3%A1c%20bi%E1%BB%87t.%20N%C3%B3%20h%E1%BA%A7u%20nh%C6%B0%20lu%C3%B4n%20lu%C3%B4n%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20g%C3%A2y%20ra%20b%E1%BB%9Fi%20streptococci%20beta%20t%C3%A1n%20huy%E1%BA%BFt%20nh%C3%B3m%20A.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/erysipelas_c_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/erysipelas_c_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v1005056_vi","Placement":null,"IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Vi%C3%AAm%20qu%E1%BA%A7ng","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false" >
Liên cầu nhóm A (hoại tử tế bào liên kết)


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"1004","ImageHeight":"1464","ItemId":"0b253abb-9731-4cf5-97bd-e62c9609201f","Title":"Li%C3%AAn%20c%E1%BA%A7u%20nh%C3%B3m%20A%20%28ho%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%AD%20m%C3%B4%20li%C3%AAn%20k%E1%BA%BFt%29","Description":"%3Cp%20%3EB%E1%BB%A9c%20%E1%BA%A3nh%20n%C3%A0y%20cho%20th%E1%BA%A5y%20s%E1%BB%B1%20nhi%E1%BB%85m%20tr%C3%B9ng%20%C4%91e%20d%E1%BB%8Da%20t%C3%ADnh%20m%E1%BA%A1ng%20c%E1%BB%A7a%20m%C3%B4%20m%E1%BB%A1%20v%C3%A0%20c%C6%A1%20d%C6%B0%E1%BB%9Bi%20da%20do%20li%C3%AAn%20c%E1%BA%A7u%20%28nh%C3%B3m%20A%29%20g%C3%A2y%20ra%20ho%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%AD%20lan%20r%E1%BB%99ng%20%E1%BB%9F%20v%C3%B9ng%20l%C6%B0ng%20d%C6%B0%E1%BB%9Bi.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/389_necrotizing_fasciitis_slide_13_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/389_necrotizing_fasciitis_slide_13_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v26461609_vi","Placement":null,"IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Li%C3%AAn%20c%E1%BA%A7u%20nh%C3%B3m%20A%20%28ho%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%AD%20m%C3%B4%20li%C3%AAn%20k%E1%BA%BFt%29","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false" >
Liên cầu là các vi khuẩn Gram dương hiếu khí gây ra các hội chứng náo loạn, bao hàm viêm họng, viêm phổi, lây nhiễm trùng vết thương cùng da, lây nhiễm trùng máu, và viêm nội trung khu mạc. Các triệu hội chứng phong phú và đa dạng tuỳ cơ sở lây nhiễm bệnh Các triệu hội chứng nhiễm trùng vì liên cầu đội A rã tiết beta rất có thể bao hàm sốt viêm khớp với viêm đái cầu thận. Hầu không còn những chủng những mẫn cảm với penicillin, mặc dù phần đa cái phòng macrolide cách đây không lâu đã xuất hiện thêm.

Xem thêm: Đồ Án Tốt Nghiệp Tiếng Anh Là Gì? Tìm Hiểu Thêm Về Các Đồ Án Tốt NghiệpPhân một số loại liên cầu


Ba nhiều loại liên cầu khác nhau được rành mạch Khi bọn chúng được nuôi ghép bên trên môi trường xung quanh thạch máu cừu:


Phân một số loại tiếp sau, dựa vào carbohydrate trong thành tế bào, phân chia liên cầu thành những nhóm Lancefield từ A mang đến H cùng K cho T (coi Bảng: Phân một số loại liên cầu). Streptococci Viridans tạo nên thành một tổ cá biệt khôn xiết nặng nề phân nhiều loại. Trong phân các loại của Lancefield, cầu khuẩn đường tiêu hóa ban đầu được gửi vào team liên cầu đội D. Gần trên đây hơn, cầu khuẩn đường ruột đã có được phân loại nhỏng một bỏ ra đơn nhất.