Program license FreeVersion 11.0Size 19 MBWorks under: AndroidProgram available in VietnameseContent rating Everyone 10+Package name com.vietnam.iamnaruto


Bạn đang xem: Yugo tai

*

*

*

*

Trong bạn dạng update tính năng lạ rất lôi cuốn lần này, các Fan Narukhổng lồ sẽ tiến hành yên cầu rất nhiều trận chiến khốc liệt với 7 BOSS quả đât Akatsuki lịch sử một thời biến đổi từng ngày, hào kiệt thẻ tháng hấp thụ 1 lần tiêu cả mon.


Potentially dangerous permissions

CAMERA: Required khổng lồ be able to access the camera device.GET_ACCOUNTS: Allows access to lớn the list of accounts in the Accounts Service.READ_EXTERNAL_STORAGE: Allows an application lớn read from external storage.READ_PHONE_STATE: Allows read only access khổng lồ phone state, including the phone number of the device, current cellular network information, the status of any ongoing calls, & a các mục of any PhoneAccounts registered on the device.WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Allows an application to write to external storage.


Xem thêm: Anti-Inflammatory Là Gì - Đặc Điểm Thuốc Chống Viêm Không Steroid (Nsaid)

Other permissions

ACCESS_NETWORK_STATE: Allows applications lớn access information about networks.ACCESS_WIFI_STATE: Allows applications to access information about Wi-Fi networks.BLUETOOTH: Allows applications khổng lồ connect khổng lồ paired bluetooth devices.CHANGE_NETWORK_STATE: Allows applications lớn change network connectivity state.CHANGE_WIFI_STATE: Allows applications to change Wi-Fi connectivity state.GET_TASKS: This constant was deprecated in API cấp độ 21. No longer enforced.INTERNET: Allows applications lớn open network sockets.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS: Allows mounting và unmounting file systems for removable storage.WAKE_LOCK: Allows using PowerManager WakeLocks lớn keep processor from sleeping or screen from dimming.WRITE_SETTINGS: Allows an application khổng lồ read or write the system settings.game android.permission.USE_CREDENTIALScom.apk.vending.BILLINGcom.apk.vending.CHECK_LICENSEcom.google.game android.c2dm.permission.RECEIVEcom.vietphái mạnh.iamnarulớn.permission.C2D_MESSAGE