Tiểu sử chi pu : năm sinh, chiều cao, sự nghiệp đầy đủ nhất