đình văn: ca sĩ trẻ nước mình chỉ biết hát, còn lại không biết gì