Nghệ sĩ duy phương: "thỉnh thoảng lê lộc cho tôi tiền còn