Năm sinh & tiểu sử lý lịch đinh ngọc diệp đầy đủ nhất