Cho các phát biểu sau : (a) chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol (b) chất béo nhẹ hơn nước, không