Nghĩa của từ wipe, wipe là gì, từ điển anh việt y khoa, dịch trực tuyến, online, tra từ, nghĩa tiếng việt