Cach hạch toán thông tin tài khoản 911 – xác định kết quả chuyển động kinh doanh: dùng đểxác định với phản ánh kết quả chuyển động kinh doanh với các chuyển động khác của người sử dụng trong một kỳ kế toán năm.

Bạn đang xem: Xác định kết quả kinh doanh theo thông tư 200

1. Phương pháp kế toán a) thông tin tài khoản này dùng để làm xác định và phản ánh kết quả vận động kinh doanh cùng các vận động khác của bạn trong một kỳ kế toán tài chính năm. Kết quả vận động kinh doanh của bạn bao gồm: Kết quả vận động sản xuất, tởm doanh, kết quả hoạt động tài bao gồm và kết quả hoạt động khác.
*

- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá chỉ vốn hàng chào bán (gồm cả sản phẩm, sản phẩm hóa, bất động đậy sản đầu tư chi tiêu và dịch vụ, ngân sách sản xuất của thành phầm xây lắp, ngân sách chi tiêu liên quan tiền đến hoạt động kinh doanh bđs đầu tư, như: túi tiền khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, giá cả cho mướn hoạt động, ngân sách chi tiêu thanh lý, nhượng bán bất động sản nhà đất đầu tư), chi phí bán sản phẩm và đưa ra phí thống trị doanh nghiệp.- Kết quả vận động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập cá nhân của vận động tài thiết yếu và ngân sách chi tiêu hoạt rượu cồn tài chính.- Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và những khoản chi tiêu khác và giá thành thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp. B) tài khoản này yêu cầu phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả vận động kinh doanh của kỳ kế toán. Kết quả hoạt động kinh doanh cần được hạch toán cụ thể theo từng loại vận động (hoạt rượu cồn sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh yêu quý mại, dịch vụ, chuyển động tài chính...). Trong từng loại hoạt động kinh doanh có thể cần hạch toán cụ thể cho từng các loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng một số loại dịch vụ. C) những khoản lợi nhuận và thu nhập được kết đưa vào tài khoản này là số lợi nhuận thuần và thu nhập cá nhân thuần.2. Kết cấu và văn bản phản ánh của thông tin tài khoản 911 - Xác định công dụng kinh doanhBên Nợ:- Trị giá bán vốn của sản phẩm, hàng hóa, không cử động sản đầu tư chi tiêu và dịch vụ thương mại đã bán;- ngân sách hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp và chi phí khác;- đưa ra phí bán hàng và đưa ra phí quản lý doanh nghiệp;- Kết gửi lãi.Bên Có:- doanh thu thuần về số sản phẩm, mặt hàng hóa, bất động sản đầu tư chi tiêu và dịch vụ đã phân phối trong kỳ;- Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập cá nhân khác và khoản ghi giảm ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp;- Kết đưa lỗ.Tài khoản 911 không tồn tại số dư cuối kỳ.

Xem thêm: Quảng Cáo Pop Up Thông Báo Là Gì? Làm Thế Nào Để Dùng Nó? Pop Up Là Gì

3. Cách thức kế toán một trong những giao dịch kinh tế tài chính chủ yếua) vào cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết nhảy số doanh thu bán sản phẩm thuần vào tài khoản Xác định hiệu quả kinh doanh, ghi:Nợ TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ bao gồm TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh.b) Kết chuyển trị giá chỉ vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu hao trong kỳ, chi phí liên quan lại đến chuyển động kinh doanh bđs đầu tư, như giá cả khấu hao, ngân sách chi tiêu sửa chữa, nâng cấp, giá thành cho mướn hoạt động, chi phí thanh lý nhượng bán bđs đầu tư, ghi:Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh gồm TK 632 - giá bán vốn sản phẩm bán.c) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu vận động tài chủ yếu và những khoản thu nhập khác, ghi:Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chínhNợ TK 711 - thu nhập cá nhân khác tất cả TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.d) cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt rượu cồn tài chủ yếu và các khoản chi tiêu khác, ghi:Nợ TK 911 - Xác định công dụng kinh doanh có TK 635 - ngân sách tài thiết yếu Có TK 811 - ngân sách chi tiêu khác.đ) cuối kỳ kế toán, kết chuyển giá cả thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành, ghi:Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh tất cả TK 8211 - chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành.e) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết dịch số chênh lệch giữa số phạt sinh bên Nợ và số tạo ra bên bao gồm TK 8212 “Chi phí thuế các khoản thu nhập hoãn lại”:- giả dụ TK 8212 có số vạc sinh mặt Nợ lớn hơn số phạt sinh bên Có, thì số chênh lệch, ghi:Nợ TK 911 - Xác định công dụng kinh doanh bao gồm TK 8212 - ngân sách chi tiêu thuế thu nhập hoãn lại.- trường hợp số tạo nên Nợ TK 8212 nhỏ dại hơn số vạc sinh có TK 8212, kế toán kết chuyển số chênh lệch, ghi:Nợ TK 8212 - ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại có TK 911 - Xác định công dụng kinh doanh.g) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, ghi:Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh bao gồm TK 641 - giá cả bán hàng.h) cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí cai quản doanh nghiệp gây ra trong kỳ, ghi:Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh bao gồm TK 642 - đưa ra phí cai quản doanh nghiệp.i) Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi tức đầu tư sau thuế không phân phối:- Kết gửi lãi, ghi:Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh tất cả TK 421 - roi sau thuế không phân phối.- Kết gửi lỗ, ghi:Nợ TK 421 - lợi tức đầu tư sau thuế không phân phối tất cả TK 911 - Xác định công dụng kinh doanh.k) Định kỳ, đơn vị chức năng hạch toán phụ thuộc vào được phân cung cấp theo dõi hiệu quả kinh doanh trong kỳ nhưng không tuân theo dõi mang lại lợi nhuận sau thuế không phân phối thực hiện kết chuyển công dụng kinh doanh trong kỳ lên đơn vị chức năng cấp trên:- Kết đưa lãi, ghi:Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh gồm TK 336 - đề xuất trả nội bộ.- Kết đưa lỗ, ghi:Nợ TK 336 - đề nghị trả nội bộ tất cả TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh.